Hlavná stránka | Katedra sociológie FF UKF v Nitre
FILOZOFICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
KATEDRA SOCIOLÓGIE
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY
AKTUÁLNE DIANIE, AKTIVITY, PODUJATIA A FOTOGALÉRIU
KATEDRY SOCIOLÓGIE FF UKF NÁJDETE
NA KATEDROVOM FACEBOOKOVOM ÚČTE.


DÔLEŽITÝ OZNAM

ORGANIZÁCIA ŠTÁTNYCH SKÚŠOK
NA FF UKF V NITRE V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020

Harmonogram ŠS podľa jednotlivých študijných programov je zverejnený na webovom sídle FF UKF (ďalej len fakulta). Menný zoznam a poradie študentov zverejnené na webovom sídle príslušnej katedry je záväzné a nemenné.

Štátne skúšky pre študentov sociológie FF UKF budú organizované v termínoch:
8. 6. 2020 o 08:30 hod.
15. 6. 2020 o 08:30 hod.

Zoznam študentov pre obidva termíny vo formáte .docx na tomto linku


Opravné termíny ŠS v AR 2019/20 sa budú konať od 17. - 31. augusta 2020.

Ďalšie dôležité pokyny nájdete na tomto linku.

Spôsob organizácie štátnych skúšok v akademickom roku 2019/2020 na FF UKF v Nitre (pokyny v súbore .pdf na stiahnutie)
ZAMERANIE KATEDRY
Katedra sa usiluje o rozvoj sociologického poznania a sociálneho myslenia. Snaží sa pritom vychádzať zo skutočnosti, že sociálne javy a procesy je potrebné nielen poznávať, ale ich aj posudzovať s ohľadom na univerzálne platné normy spoločenského života. K takémuto prístupu vedie aj študentov sociológie v rámci svojho hlavného poslania - pri ich príprave v bakalárskom i magisterskom študijnom programe.

Katedra zabezpečuje aj výučbu vybraných sociologických predmetov pre iné študijné odbory a fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Vo vedecko-výskumnej činnosti sa orientuje dominantne na problematiku rodiny v kontexte spoločenských zmien. Vzdelávací program zabezpečujú profesori, docenti, odborní asistenti z katedry sociológie, ako aj z ostatných pracovísk UKF. Spolupracuje s pedagógmi a odborníkmi z iných vysokých škôl a vedeckých inštitúcií na Slovensku, ako aj z blízkeho i vzdialenejšieho zahraničia.

DEPARTMENT OF SOCIOLOGY
The preparation of students corresponds with the theoretical and empirical framework of sociology, it also develops students' ability to get orientated in the social processes and events, to critically analyse social problems and to be able to understand the socio-cultural diversity in everyday life. Each graduate of the sociology study programme should be able to master the basic quantitative and qualitative research methods, to process them statistically and interpret them. Ever since its establishment, the department has been known as the scientific and research center focused on the research of family and family changes, youth, but the members of department deal in theoretical and practical way also with topics of education and educational policy, urban sociology and sociology of culture, sociology of religion, sociology of aging, sociology of sustainable development and theories of globalization, etc. Some of courses are provided in English and Polish languages.MOŽNOSTI ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021

Všetkým záujemcom ponúkame v akademickom roku 2020/21 štúdium na akreditovaných študijných programoch:

BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM:
sociológia - denná forma štúdia
sociológia - externá forma štúdia

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM:
sociológia - denná forma štúdia
sociológia - externá forma štúdia

MEDZIODBOROVÉ ŠTÚDIUM:
sociológia - anglistika (bakalárske štúdium, denná forma štúdia)


Viac o zameraní štúdia nájdete v sekcii Pre študentov > Oznamy

Sadzby grantov 2019 pre vysoké školy, súbor vo formáte .pdf

© Design by Juraj Zozuľak 2017. Content by Katedra sociológie FF UKF v Nitre. All rights reserved.
KSOC
UKF