Hlavná stránka | Katedra sociológie FF UKF v Nitre
FILOZOFICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
KATEDRA SOCIOLÓGIE
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY
AKTUÁLNE DIANIE, AKTIVITY, PODUJATIA A FOTOGALÉRIU
KATEDRY SOCIOLÓGIE FF UKF NÁJDETE
NA KATEDROVOM FACEBOOKOVOM ÚČTE.
Študentka sociológie Lenka Mičányiová na 1. ročníku celoslovenskej medzifakultnej súťaže ŠVOUČ, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave

S podporou MŠ SR, vydavateľstva NIKARA, portálu Veda na dosah, vedeckých časopisov Politické vedy, Slovak Journal of Political Sciences, Slovak Journal of Public Policy and Public Administration a Slovenskej spoločnosti pre verejnú správu pri SAV sa dňa 3. 5. 2018 na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave konal 1. ročník celoslovenskej medzifakultnej súťaže ŠVOUČ 2018 za účasti 13 študentov z 8 univerzitných pracovísk: Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, Katedry politológie a Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka, Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici, Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave a Fakulty verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Komisia v zložení – prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. (FF UKF Nitra), doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. (TnUAD), doc. PhDr. Peter Čajka, PhD. (FPV a MV UMB), doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. (FSV UCM), PhDr. Miroslav Fečko, PhD. (UPJŠ Košice) a Ing. Leonid Raneta, PhD. (FMV EU). Našu Katedru sociológie FF UKF v Nitre reprezentovala študentka magisterského štúdia Lenka Mičányiová s prácou: Motivácie a predstavy budúcich absolventov o uplatnení sa na trhu práce.
MOŽNOSTI ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019

Všetkým záujemcom ponúkame v akademickom roku 2018/19 štúdium na akreditovaných študijných programoch:

BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM:
sociológia - denná forma štúdia
sociológia - externá forma štúdia

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM:
sociológia - denná forma štúdia
sociológia - externá forma štúdia

MEDZIODBOROVÉ ŠTÚDIUM:
sociológia - anglistika (bakalárske štúdium, denná forma štúdia)


ZAMERANIE KATEDRY
Katedra sa usiluje o rozvoj sociologického poznania a sociálneho myslenia. Snaží sa pritom vychádzať zo skutočnosti, že sociálne javy a procesy je potrebné nielen poznávať, ale ich aj posudzovať s ohľadom na univerzálne platné normy spoločenského života. K takémuto prístupu vedie aj študentov sociológie v rámci svojho hlavného poslania - pri ich príprave v bakalárskom i magisterskom študijnom programe.

Katedra zabezpečuje aj výučbu vybraných sociologických predmetov pre iné študijné odbory a fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Vo vedecko-výskumnej činnosti sa orientuje dominantne na problematiku rodiny v kontexte spoločenských zmien. Vzdelávací program zabezpečujú profesori, docenti, odborní asistenti z katedry sociológie, ako aj z ostatných pracovísk UKF. Spolupracuje s pedagógmi a odborníkmi z iných vysokých škôl a vedeckých inštitúcií na Slovensku, ako aj z blízkeho i vzdialenejšieho zahraničia.

DEPARTMENT OF SOCIOLOGY
The preparation of students corresponds with the theoretical and empirical framework of sociology, it also develops students' ability to get orientated in the social processes and events, to critically analyse social problems and to be able to understand the socio-cultural diversity in everyday life. Each graduate of the sociology study programme should be able to master the basic quantitative and qualitative research methods, to process them statistically and interpret them. Ever since its establishment, the department has been known as the scientific and research center focused on the research of family and family changes, youth, but the members of department deal in theoretical and practical way also with topics of education and educational policy, urban sociology and sociology of culture, sociology of religion, sociology of aging, sociology of sustainable development and theories of globalization, etc. Some of courses are provided in English and Polish languages.
© Design by Juraj Zozuľak 2017. Content by Katedra sociológie FF UKF v Nitre. All rights reserved.
KSOC
UKF