ERASMUS+ | Katedra sociológie FF UKF v Nitre
FILOZOFICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
KATEDRA SOCIOLÓGIE
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY

What is Erasmus+

Erasmus Plus or Erasmus for All is the new programme proposed by the European Commission for education, training, youth and sport for years 2014 – 2020. It would significantly increase the funds allocated for the development of knowledge and skills. Erasmus for All is based on the premise that investing in education and training is the key to unlocking people's potential, regardless of their age or background. It helps them to increase their personal development, gain new skills, and boost their job prospects and their chances to be successful on job market.


Čo je Erasmus+

Erasmus Plus alebo Erasmus pre všetkých je nový program navrhnutý Európskou Komisiou pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport na roky 2014 - 2020. Významnou mierou zvyšuje rozdeľovanie zdrojov určených na rozvoj vedomostí a zručností. Erasmus pre všetkých je založený na myšlienke, že investície do vzdelania a odbornej prípravy sú kľúčom, ktorý odomyká potenciál ľudí bez ohľadu na ich vek alebo pôvod. Pomáha im zvyšovať ich osobný rozvoj, získavať nové znalosti, zručnosti, skúsenosti a zlepšovať perspektívu ich uplatnenia na trhu práce.Viac informácií získate na týchto stránkach:
Erasmus+ Programme Guide
Erasmus+ stránka o programe v slovenskom jazyku
Erasmus+ stránka Európskej komisie

Program Erasmus+ na Facebooku
Prezentácia o programe Erasmus+


Prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu prebieha cez portál StudyAbroad.sk.

Katedra sociológie UKF má uzavreté bilaterálne dohody s týmito inštitúciami:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVE, ČESKÁ REPUBLIKA
UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKÁ REPUBLIKA

SLIEZSKA UNIVERZITA KATOWICE, POĽSKO
UNIVERZITA V OPOLE, POĽSKO
POLYTECHNIKA SLIEZSKA V ZABRZE, POĽSKO

UNIVERZITA V MARIBORE, SLOVINSKO

KARL DE GROTE UNIVERSITY COLLEGE, ANTWERPY, BELGICKO

ARISTOTELOVA UNIVERZITA V TESSALONIKÁCH, GRÉCKO

UNIVERZITA V ORADEI, RUMUNSKO
© Design by Juraj Zozuľak 2017. Content by Katedra sociológie FF UKF v Nitre. All rights reserved.
KSOC
UKF