Medzinárodná spolupráca | Katedra sociológie FF UKF v Nitre
FILOZOFICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
KATEDRA SOCIOLÓGIE
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY
V súčasnosti spolupracuje naša Katedra sociológie s viacerými domácimi ale aj zahraničnými univerzitami, vysokými školami a vedecko-výskumnými pracoviskami. Vzájomná spolupráca medzi Katedrou sociológie a uvedenými inštitúciami sa prevažne orientuje na vedecko-výskumnú činnosť ako aj na prípravu profesionálnych sociológov.

Význam vzájomnej spolupráce Katedry sociológie s domácimi a zahraničnými inštitúciami sa ukázal ako veľmi efektívny a potrebný najmä vzhľadom na otvorenie Európskeho priestoru, ktorý ponúka rozsiahle možnosti vzájomnej spolupráce predovšetkým v oblasti vedeckého výskumu a vzdelania.


Medzi súčasných partnerov Katedry sociológie UKF patria inštitúcie:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVE, ČESKÁ REPUBLIKA
UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKÁ REPUBLIKA
UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC, ČESKÁ REPUBLIKA

SLIEZSKA UNIVERZITA KATOWICE, POĽSKO
UNIVERZITA V OPOLE, POĽSKO
POLYTECHNIKA SLIEZSKA V ZABRZE, POĽSKO

UNIVERZITA V MARIBORE, SLOVINSKO

KARL DE GROTE UNIVERSITY COLLEGE, ANTWERPY, BELGICKO

ARISTOTELOVA UNIVERZITA V TESSALONIKÁCH, GRÉCKO

UNIVERZITA V ORADEI, RUMUNSKO


SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV SAV
SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AKADÉMIE VIED ČR
© Design by Juraj Zozuľak 2017. Content by Katedra sociológie FF UKF v Nitre. All rights reserved.
KSOC
UKF