Možnosti štúdia | Katedra sociológie FF UKF v Nitre
FILOZOFICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
KATEDRA SOCIOLÓGIE
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY
MOŽNOSTI ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2021/2022

Všetkým záujemcom ponúkame v akademickom roku 2021/2022 štúdium na akreditovaných študijných programoch:

BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM:
sociológia - denná forma štúdia

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM:
sociológia - denná forma štúdia

MEDZIODBOROVÉ ŠTÚDIUM:
sociológia - anglistika (bakalárske štúdium, denná forma štúdia)


Viac o zameraní štúdia nájdete v sekcii Pre študentov > Oznamy

Študijný odbor: SOCIOLÓGIA
Možnosti štúdia v akademickom roku 2020/2021
DENNÉ ŠTÚDIUM
bakalárske štúdium: 3 roky
magisterské štúdium: 2 roky
bakalárske štúdium: 3 roky Sociológia - Anglistika
EXTERNÉ ŠTÚDIUM
bakalárske štúdium: 4 roky
ŠTÚDIUM
Bakalárske štúdium sociológie je orientované na nadobudnutie základných poznatkov a zručností, ktoré sa týkajú sociologickej teórie, dejín sociológie a metód sociologického výskumu a sú doplnené o základné poznatky z pomocných a príbuzných vedných disciplín demografia, štatistika, psychológia, ekonómia, štúdium cudzích jazykov a informatika. Absolvent bakalárskeho štúdia by mal byť schopný uplatniť sa pri zbere, spracovaní a interpretácii údajov z realizovaných sociologických výskumov, ďalej v oblasti personalistiky, poradenstva, sociálnej politiky a sociálnej práce alebo v niektorých manažérskych činnostiach.
Absolvent ovláda základné poznatky z oblasti sociologickej teórie, histórie sociológie a metodológie sociologického výskumu a je schopný aplikovať ich vo výskumníckej praxi alebo v inej sfére praktickej činnosti. Získa schopnosti identifikovať a metodologicky správne skúmať sociálne javy, procesy a problémy rôzneho druhu a nadobudnuté poznatky vie samostatne uplatniť pre potreby praxe v oblasti riadenia a organizácie práce, výkonu štátnej alebo verejnej správy, ako aj v podnikateľskom a neziskovom sektore.
Súčasťou vedomostného profilu je jazyková vybavenosť a zvládnutie moderných informačných technológií.

Uplatnenie absolventov bakalárskeho štúdia v praxi:
a) manažérske uplatnenie,
b) poradenstvo a personalistika,
c) výskum verejnej mienky, marketing a masmédiá,
d) mimovládne organizácie,
e) podnikateľský sektor,
f) verejná správa.
ŽIVOT NA KATEDRE
Študenti sa zapájajú do vedecko-výskumných aktivít v rámci ŠVOUČ.
Katedra vydáva vedecký časopis Sociológia a spoločnosť/Sociology and society.
Katedra má bohaté medzinárodné kontakty na úrovni bilaterálnej a vedeckej spolupráce. V rámci programu Erasmus plus môžu študenti študovať v ČR, Poľsku, Slovinsku, Belgicku, Grécku a Rumunsku. Štúdium v zahraničí im pomáha zvyšovať ich osobný rozvoj, získavať nové znalosti, zručnosti, skúsenosti a zlepšovať perspektívu ich uplatnenia na trhu práce.
Viac informácií nájdete v časti Erasmus+.


Viac informácií nájdete na hlavnej stránke UKF v sekcii ŠTÚDIUM - Prijímacie konanie
© Design by Juraj Zozuľak 2017. Content by Katedra sociológie FF UKF v Nitre. All rights reserved.
KSOC
UKF