Oznamy | Katedra sociológie FF UKF v Nitre
FILOZOFICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
KATEDRA SOCIOLÓGIE
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY
Zaujíma Ťa dianie v súčasnej spoločnosti?
Chceš sa dozvedieť, ako funguje rodina, čo je typické pre súčasnú mládež?
Alebo Ťa viac zaujíma globalizácia a vplyv prostredia na človeka?
Alebo uprednostňuješ vedomosti z kriminológie a sociálnej deviácie?
Toto všetko a ešte omnoho viac sa dozvieš u nás na sociológii.

MOŽNOSTI ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2021/2022

Všetkým záujemcom ponúkame v akademickom roku 2021/2022 štúdium na akreditovaných študijných programoch:

BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM:
sociológia - denná forma štúdia

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM:
sociológia - denná forma štúdia

MEDZIODBOROVÉ ŠTÚDIUM:
sociológia - anglistika (bakalárske štúdium, denná forma štúdia)


Viac o zameraní štúdia nájdete v sekcii Pre študentov > Oznamy
ÚSPECHY NAŠICH ŠTUDENTOV
Študentka sociológie Lenka Mičányiová na 1. ročníku celoslovenskej medzifakultnej súťaže ŠVOUČ, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave

S podporou MŠ SR, vydavateľstva NIKARA, portálu Veda na dosah, vedeckých časopisov Politické vedy, Slovak Journal of Political Sciences, Slovak Journal of Public Policy and Public Administration a Slovenskej spoločnosti pre verejnú správu pri SAV sa dňa 3. 5. 2018 na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave konal 1. ročník celoslovenskej medzifakultnej súťaže ŠVOUČ 2018 za účasti 13 študentov z 8 univerzitných pracovísk: Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, Katedry politológie a Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka, Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici, Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave a Fakulty verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.
Komisia v zložení – prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. (FF UKF Nitra), doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. (TnUAD), doc. PhDr. Peter Čajka, PhD. (FPV a MV UMB), doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. (FSV UCM), PhDr. Miroslav Fečko, PhD. (UPJŠ Košice) a Ing. Leonid Raneta, PhD. (FMV EU). Našu Katedru sociológie FF UKF v Nitre reprezentovala študentka magisterského štúdia Lenka Mičányiová s prácou: Motivácie a predstavy budúcich absolventov o uplatnení sa na trhu práce.
© Design by Juraj Zozuľak 2017. Content by Katedra sociológie FF UKF v Nitre. All rights reserved.
KSOC
UKF