Projekty a granty | Katedra sociológie FF UKF v Nitre
FILOZOFICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
KATEDRA SOCIOLÓGIE
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY
Vedecko – výskumný profil katedry
Pracovníci katedry sociológie sú pod vedením prof. hab. dr. Wojciecha Swiątkiewicza, prof. hab. dr. Mareka S. Szczepańskieho a prof. PhDr. Petra Ondrejkoviča, PhD. zapojení do výskumných projektov, zameraných dominantne na problematiku súčasnej rodiny, jej tradicionalitu a modernitu, ako aj na procesy, ktoré ovplyvňujú jej štruktúru a funkcie. Výskumné aktivity sa realizujú v rámci projektov VEGA a medzinárodnej spolupráce s univerzitami z Hradca Králové, Katowíc a Szegedu. V súčasnosti nadväzujú spoluprácu s univerzitou v rakúskej Viedni a vo švajčiarskej Ženeve. Členovia katedry sa podieľajú aj na realizácii projektov iných katedier, resp. inštitúcií.

APVV
Názov: PERSPEKTÍVY VÝVOJA SÚČASNEJ RELIGIOZITY NA SLOVENSKU
Projekt podporený finančnou podporou APVV (APVV-17-0158)
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Peter Kondrla, PhD., Katedra náboženských štúdií FF UKF, Nitra
Katedra sociológie FF UKF sa podieľa na riešení tohto projektu spolu s ďalšími katedrami FF UKF. (doc. PhDr. Ondrej Štefaňak, PhD., Mgr. Viera Zozuľaková, PhD.)
Doba riešenia: 2018 – 2021

APVV
Názov: PODPORA ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI V MATERINSKOM A CUDZOM JAZYKU
Projekt podporený finančnou podporou APVV (APVV-17-0071)
Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD., Katedra germanistiky FF UKF, Nitra, v spolupráci s Fakultou stredoeurópskych štúdií UKF, Nitra
Katedra sociológie FF UKF sa podieľa na riešení tohto projektu. (PhDr. Monika Štrbová, PhD., PaedDr. PhDr. Denisa Selická, PhD., Mgr. Marcela Šarvajcová, PhD.)
Doba riešenia: 2018 – 2022

APVV
Názov: ŠTÚDIUM BYZANTSKÉHO HODNOTOVÉHO SYSTÉMU A JEHO REFLEXIE V SLOVANSKOM KULTÚRNOM PROSTREDÍ
Projekt podporený finančnou podporou APVV (APVV-16-0116)
Zodpovedný riešiteľ: prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD., Katedra filozofie FF UKF, Nitra
Katedra sociológie FF UKF sa podieľa na riešení tohto projektu spolu s ďalšími katedrami FF UKF. (PhDr. Monika Štrbová, PhD., Mgr. Viera Zozuľaková, PhD.)
Doba riešenia: 2017 – 2021

Medzinárodný výskumný projekt
Názov: THE ECONOMIC AWARENESS OF THE YOUNG GENERATION OF VISEGRAD COUNTRIES
Projekt podporený finančnou podporou Visegrad Fund (No. 21420008)
Hlavný žiadateľ: Sliezska univerzita, Katowice, Poľsko
Spoluriešitelia: Univerzita Palackého, Olomouc, ČR; Szent István University, Gödöllö, Maďarsko; UKF Nitra.
Doba riešenia: 2015

Medzinárodný výskumný projekt
Názov: TRADÍCIA A MODERNITA ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU RODÍN V KRAJINÁCH V4
Projekt podporený finančnou podporou IVF No. 5048-2003-IVF
Kontraktor a koordinátor: Prof. Zsuzsanna Benko
Koordinátor za FSVaZ: Prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, PhD.
Pracovisko: Katedra aplikovaných vied zdravotníctva, Fakulta Juhásza Gyulu, Fakulta vzdelávania učiteľov, Szeged
Koordinátor za FSVaZ: Prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, PhD.
Spolupracujúce inštitúcie: Univerzita hradec Králové, Sliezska univerzita Katowice
Doba riešenia: 2003 – 2006
Riešitelia z katedry: doc. PhDr. R. Bednárik, CSc., PhDr. A. Križanová, CSc., PhDr. A. Kolesárová, PhDr. T. Pružinec, PhD., PhDr. M. Štrbová, Ing. P. Bičan, Mgr. R. Slávik

Medzinárodný výskumný projekt
LEONARDO DA VINCI-č.TRAINGYP-2003-CZ/03/B/F/PP-168007

Názov: PODPORA KULTÚRY MLADÝCH RÓMOV NA TRH PRÁCE
Kontraktor a koordinátor: JUDr. Josef Hotmar
Pracovisko: KREO PLUS s.r.o., Praha
Koordinátor za FSVaZ a riešiteľka: Mgr. Mária Kňažíková
Doba riešenia: 2003 – 2006

Vedecké podujatie – medzinárodná vedecká konferencia: RODINA NA PRAHU TISÍCROČIA
V dňoch 16. a 17. mája 2005 sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia, ktorej organizátormi boli FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA UKF v NITRE a STREDISKO PRE ŠTÚDIUM PRÁCE A RODINY v BRATISLAVE. Odborným garantom podujatia bol Prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, PhD.
K zorganizovaniu konferencie významnou mierou prispela Katedra sociológie.

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
VEGA
1/0687/08 - PREJAVY ANÓMIE V SÚČASNEJ SLOVENSKEJ RODINE
(Sociologická analýza stavu v Slovenskej republike)

Vedúci riešiteľ: prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, PhD.
Spoluriešitelia: A. Kolesárová (zást.), A. Križanová, S. Matulay, T. Pružinec, P. Bičan, R. Bednárik, M. Štrbová, R. Slávik (doktorand), L. Plachá (doktorand)


1/0323/13 - RODINA A MEDZIGENERAČNÉ VÄZBY V SÚČASNEJ RODINE V NITRIANSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI

Vedúci riešiteľ: prof. hab. dr. Wojciech Światkiewicz
Spoluriešitelia: A. Križanová, V. Štefancová, M. Štrbová, D. Selická, V. Zozuľaková, V. Prokopcová (doktorand), K. Juszczyk - Frelkiewicz (doktorand), A. Solčianska (doktorand), M. Šarvajcová (doktorand), L. Gál (doktorand)

Inštitucionálne projekty – CEGA
Číslo a názov projektu:
VII/7/2007 – ANALÝZA PROBLÉMOV A MOŽNOSTÍ ĎALŠIEHO ZVÝŠENIA ATRAKTÍVNOSTI ŠTÚDIA NA UKF V NITRE
Koordinátor: PhDr. Alena Kolesárová
Spoluriešitelia: A. Križanová (zást.), P. Bičan, M. Štrbová, R. Slávik (doktorand), L. Plachá (doktorand)
© Design by Juraj Zozuľak 2017. Content by Katedra sociológie FF UKF v Nitre. All rights reserved.
KSOC
UKF