Sociologické kolokviá | Katedra sociológie FF UKF v Nitre
FILOZOFICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
KATEDRA SOCIOLÓGIE
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY

VI. Nitrianske sociologické kolokvium s medzinárodnou účasťou „Morálne premeny v rodine a spoločnosti“ sa konalo v priestoroch Filozofickej fakulty UKF v Nitre dňa 18. októbra 2018. Organizátorom podujatia bola Katedra sociológie FF UKF v spolupráci so Slovenskou sociologickou spoločnosťou pri Slovenskej akadémii vied.
Pozvánka a program kolokvia


V. Nitrianske sociologické kolokvium s medzinárodnou účasťou a názvom „Medzi lokálnym a globálnym systémom – procesná glokalizácia“ dňa 12. októbra 2017.
Program kolokvia


IV. Nitrianske sociologické kolokvium s medzinárodnou účasťou a názvom „Kultúra a náboženstvo vo verejnom priestore“ dňa 13. októbra 2016.
Kolokvium sa konalo s podporou Slovenskej sociologickej spoločnosti a pozvanie naň prijali odborníci zo sociológie náboženstva, sociológie morálky a sociológie kultúry z Poľska, z Českej republiky a zo Slovenska. Prof. zw. Dr. hab. Janusz Mariański vystúpil s príspevkom „Kościół katolicki w Polsce w przestrzeni życia publicznego“. Prednáška Dr.h.c. Prof. PhDr. Pavla Dancáka, PhD. z GBF PU sa týkala problematiky identity: „Identita gréckokatolícka a jej prejavy na Slovensku po roku 1989“. Z Českej republiky pozvanie prijala doc. PhDr. Ludmila Muchová, PhD. z Teologickej fakulty Jihočeskej univerzity z Českých Budějovíc vystúpila s príspevkom „Kultura a náboženství ve veřejném prostoru v České republice“. Prvú sekciu uzatvoril svojím príspevkom prof. Dr. hab. Józef Budniak na tému: „Tradycja velehradzka jako źródło inspiracji dla ekumenii wiary i kultury“.
Prvý príspevok druhej sekcie odprezentovali prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD. a doc. RNDr. Karol Pastor, CSc.: „Religiozita a formovanie rodiny na Slovensku“. Druhý príspevok „Náboženstvo vo verejnom priestore a v povedomí slovenskej mládeže” odprezentoval doc. Dr. hab. Ondrej Štefaňák.
PhDr. Ľubor Gál, PhD. sa venoval postsekulárnej spoločnosti. Doc. Dr. hab. Marek Rembierz sa zameral na súčasný sociálno-kultúrny pluralizmus a nábožensko-svetonázorovú rôznorodosť v kontexte vytvárania občianskych postojov a medzikultúrnych vzťahov vo verejnom priestore. Ďalší poľský sociológ zo Sliezskej Univerzity z Katowíc, Dr. Andrzej Górny, odprezentoval aktuálny príspevok s názvom „Cyfrowe Kościoły. Religia i religijność w przestrzeni Internetu“. Poukázal na nové možnosti, ale tiež úskalia „prežívania“ náboženského života na internete. Posledný príspevok predniesol Prof. zw. Dr. hab. Wojciech Świątkiewicz s názvom „Pielgrzymka jako przejaw obecności religii i kultury w przestrzeni publicznej“. Jeho prezentácia sa zamerala na púť ako prejav náboženského života v spoločnosti.
Po všetkých troch sekciách nasledovala plodná diskusia. Záver IV. Nitrianskeho sociologického kolokvia ukončili zhodnotením a poďakovaním vedúca Katedry sociológie PhDr. Monika Štrbová, PhD. a odborný garant kolokvia prof. zw. Dr. hab. Wojciech Świątkiewicz.
Fotogaléria


III. Nitrianske sociologické kolokvium s medzinárodnou účasťou a názvom „Národnostné a etnické menšiny v krajinách strednej Európy. Vývoj a stagnácia.“ dňa 8. októbra 2015.
Program kolokvia


II. Nitrianske sociologické kolokvium s názvom „Metropoly a mestá: sociálne problémy a sociálne patológie. Pokus o sociologický portrét.“
Dňa 9. októbra sa uskutočnilo pod vedeckým a čestným patronátom rektora UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomíra Zelenického, PhD. a dekana FF UKF prof. PaedDr. Bernarda Garaja, PhD. druhé nitrianske sociologické kolokvium s medzinárodnou účasťou zamerané na sociálnu patológiu a sociológiu mesta. Na kolokviu odzneli zaujímavé a podnetné príspevky pojednávajúce o meste v mnohých dimenziách, napr. o meste a verejnom priestore, dizajne mesta, generovaní spoločenských noriem, živote marginalizovaných komunít, výskume zameraného na deti ulice. Záver stretnutia sa niesol v znamení živej diskusie, na ktorej sa vykryštalizovali ďalšie dôležité témy a otvorili možnosti na spoločnú spoluprácu.
Program kolokvia


I. Nitrianske sociologické kolokvium s názvom „Medzigeneračné vzťahy v rodine a kultúre“. V programe vystúpili významní sociológovia zo Slovenska, Čiech a Poľska. Kolokvium sa konalo dňa 11. októbra 2013.
Fotogaléria

© Design by Juraj Zozuľak 2017. Content by Katedra sociológie FF UKF v Nitre. All rights reserved.
KSOC
UKF